PROPUESTAS ECOFEMINISTAS PARA TRANSFORMAR NUESTRAS ORGANIZACIONES

 El registro para este evento se encuentra cerrado

ILUSTRACIO%CC%81N%20INVITACIO%CC%81N%20IZQUIERDA.jpg


ALBOAN y REAS Euskadi ponemos en marcha el curso online “Construir organizaciones habitables. Propuestas ecofeministas para transformar nuestras organizaciones”, dirigido a todas aquellas personas y entidades que quieran conocer y/o profundizar sobre cómo transitar hacia organizaciones que incorporan las miradas feminista y ecológica.


·        Del 15 de noviembre al 13 de diciembre de 2023

·        Online


Objetivo

¿Qué cambios tiene que impulsar una organización (económica o social) para incorporar la perspectiva ecofeminista en su identidad y prácticas? ¿Qué retos encuentran las organizaciones para incorporar las miradas feminista y ecológica, y ser más habitables? ¿Qué intuiciones, herramientas, o propuestas podemos utilizar para construir organizaciones más habitables desde el feminismo y la ecología? ¿Qué papel pueden tener las redes asociativas (de la economía alternativa y solidaria, del Tercer Sector Social...) y las administraciones públicas en la promoción de organizaciones más habitables?

Esta formación pretende aportar un marco de reflexión y análisis sobre el concepto de organizaciones habitables, y algunas claves y recursos prácticos que ayuden a avanzar en la construcción de organizaciones desde este enfoque. Es un enfoque que tiene relación con los nuevos retos sociales, ambientales y económicos que afectan a toda organización social y económica. Pero no busca sólo adaptar la organización a estas realidades emergentes, si no, dentro del horizonte de las economías alternativas y transformadoras, proponer nuevas formas de organización y planificación del trabajo, colocando la sostenibilidad de la vida en el centro de la identidad y práctica organizacionales.


¿Quiénes pueden participar?

Todas aquellas personas y entidades (Tercer Sector social, empresas, educativo, etc.) que quieran conocer y/o profundizar sobre cómo transitar hacia organizaciones que incorporan las miradas feminista y ecológica.


¿Cómo se desarrollará la formación?

La formación consta de dos webinar en directo y cuatro vídeos que recibirán progresivamente las personas que se hayan inscrito.Webinar

Fecha

Horario

Modalidad

Ponentes

La sostenibilidad de la vida como eje para la construcción de organizaciones ecofeministas 

15 noviembre 2023

16:00 – 17:00 hrs española


Online.

Las personas inscritas recibirán el enlace para asistir al webinar.

 

Marta Monasterio Martín, Pandora Mirabilia

Propuestas ecofeministas para transformar nuestras organizaciones

 

13 diciembre 2023

16:00 – 17:30 hrs española

José Luis Fdez. Casadevante, Kois, Garúa S. Coop.

Silvia Piris Lekuona, Colectiva XXK


Después del webinar del 15 de noviembre, las personas inscritas recibirán progresivamente entre el 20 de noviembre y 12 de diciembre, cuatro vídeos sobre las siguientes temáticas:

1.      La sostenibilidad de la vida como eje para la construcción de organizaciones ecofeministas . Marta Monasterio, Pandora Mirabilia

2.      La ecología social en el centro de la identidad y las prácticas de las organizaciones sociales. Santiago Álvarez Cantalapiedra, Director de FUHEM Ecosocial.

3.      Características de las organizaciones habitables y sostenibles I: una mirada desde el feminismo. Silvia Piris, investigadora y activista feminista, Colectiva XXK.

4.      Características de las organizaciones habitables y sostenibles II: una mirada desde el ecologismo. José Luis Fdez. Casadevante, Kois, investigador y activista ecologista, Garúa S. Coop.
ALBOANek eta REAS Euskadik “Erakunde bizigarriak eraikitzea. Gure erakundeak eraldatzeko proposamen ekofeministak” onlineko ikastaroa jarri dugu martxan, begirada feminista eta ekologikoa duten erakunde bihurtzeko bidean urratsak nola egin jakin nahi duten eta/edo horretan sakondu nahi duten pertsona eta erakunde guztientzat.

·        2023ko azaroaren 15etik abenduaren 13ra

·        Online


Helburua

Zer aldaketa bultzatu behar ditu erakunde (ekonomiko edo sozial) batek ikuspegi ekofeminista bere identitatean eta jardunbideetan txertatzeko? Zer oztopo gainditu behar dituzte erakundeek ikuspegi feminista eta ekologikoa txertatzeko, eta bizigarriagoak izateko? Feminismotik eta ekologiatik abiatuz, zer intuizio, tresna edo proposamen erabil ditzakegu erakunde bizigarriagoak eraikitzeko? Zer zeregin izan dezakete elkarte-sareek (ekonomia alternatibo eta solidariokoak, hirugarren sektore sozialekoak...) eta administrazio publikoek erakunde bizigarriagoak sustatzeko?

Prestakuntza honen bidez, erakunde bizigarrien kontzeptuaz hausnartzeko eta kontzeptua bera aztertzeko esparru bat eskaini nahi da, gako eta baliabide praktiko batzuk eman, erakundeak ikuspegi horretatik eraikitzen laguntzeko. Ikuspegi honek zerikusia du gizarte- eta ekonomia-erakunde orori eragiten dioten gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-arloko erronka berriekin. Baina ez du bilatzen erakundea errealitate emergente horietara egokitzea soilik, baizik eta ekonomia alternatibo eta eraldatzaileen esparruan lana antolatzeko eta planifikatzeko modu berriak proposatzea, eta bizitzaren jasangarritasuna erakundearen identitatearen eta jardunbideen muinean kokatzea.


Nork har dezake parte?

Begirada feminista eta ekologikoa duten erakunde bihurtzeko bidean urratsak nola egin jakin nahi duten eta/edo horretan sakondu nahi duten pertsona eta erakunde guztiek (hirugarren sektore soziala, enpresak, hezkuntza, eta abar).


Nolakoa izango da prestakuntza?

Zuzeneko bi webinar egingo dira, eta lau bideo pixkanaka helaraziko zaizkie izena ematen dutenei.Webinarra

Data

Ordua

Modalitatea

Hizlariak

Bizitzaren jasangarritasuna erakunde ekofeministak eraikitzeko ardatz gisa   

2023Ko azaroaren 15a

16:00 – 17:00 (Espainiako ordua)


Online.

Izena ematen dutenek webinarrera sartzeko esteka jasoko dute.

 

Marta Monasterio Martín, Pandora Mirabilia

Gure erakundeak eraldatzeko proposamen ekofeministak

 

2023ko abenduaren 13a

16:00 – 17:30 (Espainiako ordua)

José Luis Fdez. Casadevante, Kois, Garúa S. Coop.

Silvia Piris Lekuona, Colectiva XXK 

 

Azaroaren 15eko webinarraren ondoren, izena eman dutenek gai hauei buruzko lau bideo jasoko dituzte pixkanaka, azaroaren 20tik abenduaren 12ra bitartean:

1.      Bizitzaren jasangarritasuna erakunde ekofeministak eraikitzeko ardatz gisa. Marta Monasterio, Pandora Mirabilia

2.      Ekologia soziala gizarte-erakundeen identitatearen eta jardunbideen muinean. Santiago Álvarez Cantalapiedra, FUHEM Ecosocial-eko zuzendaria.

3.      Erakunde bizigarri eta jasangarrien ezaugarriak I: begirada bat feminismotik. Silvia Piris, ikertzaile eta ekintzaile feminista, Colectiva XXK.

4.      Erakunde bizigarri eta jasangarrien ezaugarriak II: begirada bat ekologismotik. José Luis Fdez. Casadevante, Kois, ikertzaile eta ekintzaile ekologista, Garúa S. Coop.
Cuándo
15 de noviembre de 2023 hacia 13 de diciembre de 2023
Contacto
Teléfono: 944151135
Correo electrónico:
Event terms and conditions
Enable terms and Conditions Acceptance
Checkbox Position Top profile
Checkbox text I accept the Terms & Conditions
Terms and Conditions File
Link Label Terms & Conditions
Introduction Please read and accept the terms &conditions and our Data Policy.